kontrast
A
A
A
PL / EN

HISTORIA W MUZEUM

IV KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU MUZEUM - FORMY I ŚRODKI PREZENTACJI

 
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
25 - 27 WRZEŚNIA 2017 R.
logo konferencji

Regulamin

Regulamin udziału w Konferencji
pt. "Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji"

 

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Organizatorem Konferencji „Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji”, zwanej dalej Konferencją, jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego z siedzibą w Bydgoszczy (85-006), ul. Gdańska 4, NIP: 967-00-56-094, zwana dalej Organizatorem.

2. Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 września 2017 roku w Hotelu City (3 Maja, 85-950 Bydgoszcz). Program Konferencji składa się z wykładów i prezentacji.

 

§2

1. Komunikaty oraz informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie www.konferencjamob.pl, a wszelkie pytania dotyczące Konferencji należy kierować drogą elektroniczną na adres: konferencja@muzeum.bydgoszcz.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z uczestnikami Konferencji telefonicznie, na wskazany przez uczestnika numer telefonu lub za pośrednictwem poczty e-mail, na wskazany adres mailowy.

2. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę majątkową u osób, które wprowadziły Organizatora w błąd, co do swojej pełnoletności. 

 

§3

1. Celem Konferencji jest podnoszenie kompetencji zawodowych kadry muzealnej oraz upowszechnianie wiedzy użytecznej w codziennej pracy muzealników. 

2. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że Uczestnik:

a. został poinformowany przez Organizatora o sposobie przeprowadzania Konferencji, czasie jej trwania oraz treści niniejszego Regulaminu i akceptuje warunki określone przez Organizatora,

b. akceptuje wszelkie warunki, zasady i regulaminy obowiązujące na terenie Hotelu
i Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na tych terenach.

 

II. Warunki uczestnictwa w Konferencji

§4

1. Uczestnicy Konferencji mogą być czynni (Prelegenci) lub bierni (Słuchacze).

a. Uczestnik czynny (Prelegent) to osoba, która bierze aktywny udział w sesji referatowej poprzez wygłoszenie własnego referatu. Udział uczestników czynnych w Konferencji jest płatny.

b. Uczestnik bierny (Słuchacz) to osoba, która bierze udział w sesji referatowej jako słuchacz i  nie wygłasza własnego referatu. Udział uczestników biernych w Konferencji jest płatny.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu udziału w Konferencji zostaną ogłoszone Uczestnikom zgodnie z postanowieniami §2, przy czym:

a. warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji,

b. rejestracja na Konferencję odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej,

c. rejestracja będzie polegać na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który przekazany zostanie do Organizatora. Obowiązują osobne okna rejestracji dot. zgłoszeń Prelegentów i Słuchaczy,

d. liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona,

e. o wyborze Prelegentów Konferencji decyduje Rada Programowa, natomiast o uczestnictwie Słuchaczy decyduje kolejność zgłoszeń,

f. rejestracja Prelegentów trwa do 31 maja 2017 roku,

g. o wynikach rejestracji każdy Prelegent zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie do 30 czerwca 2017 r.,

h. rejestracja Słuchaczy trwa od 1 lipca do 15 sierpnia 2017 r.,

i. o wynikach rejestracji każdy Słuchacz zostanie poinformowany mailowo.

3. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Konferencji (w szczególności choroby przewlekłe, bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, bądź konieczność hospitalizacji) oraz, że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Konferencji.

4. Uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem stanu zdrowia podczas trwania Konferencji, jeśli nastąpił on w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w §2 ust. 2, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenia Organizatora w błąd.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.

6. Zabrania się uczestniczenia w Konferencji osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie Konferencji.

7. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator.

8. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia lub skrócenia czasu trwania rejestracji, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania pytań przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu, bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.

 

III. Uczestnik czynny – Prelegent

§5

1. Udział w Konferencji jest całkowicie dobrowolny i płatny. Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi:

a. 300,00 zł – w ramach opłaty: wyżywienie podczas trwania Konferencji, materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych, (bez noclegu);

b. 400,00 zł – w ramach opłaty: nocleg w pokoju dwuosobowym (2 doby), wyżywienie podczas trwania Konferencji, materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych;

c. 500,00 zł – w ramach opłaty: nocleg w pokoju jednoosobowym (2 doby), wyżywienie podczas trwania Konferencji, materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych;

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną włączone w program Konferencji. Przewiduje się wydanie drukiem wybranych referatów.

3. Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Organizatora Konferencji na rachunek bankowy Organizatora tj.:

Bank Handlowy w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy

65 1030 1090 0000 0000 8780 7002,

tytułem: udział w Konferencji Historia w muzeum25-27.09.2017 r., imię i nazwisko Prelegenta.

4. Uiszczenie opłaty jest ostatecznym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na Konferencję.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich związanych z naruszeniem prawa przez uczestników Konferencji. Prelegent zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z roszczeń osób trzecich skierowanych do niego w związku z naruszeniem przez Prelegenta prawa w tym w szczególności w zakresie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich. W szczególności Prelegent zobowiązuje się wstąpić do toczącego się postępowania oraz ponieść koszty związane z udziałem w postępowaniu Organizatora.

6. Prelegent wyraża zgodę na wykorzystanie prezentacji przygotowanej w ramach wystąpienia na stronie internetowej konferencjamob.pl oraz udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prezentacji w celu promocji Konferencji oraz do wykorzystania w wydawnictwach i publikacjach związanych z Konferencją na wszelkich polach eksploatacji określonych m.in. w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

IV. Uczestnik bierny – Słuchacz

§6

1. Udział w Konferencji jest całkowicie dobrowolny i płatny. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

a. 300,00 zł – w ramach opłaty: wyżywienie podczas trwania Konferencji, materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych, (bez noclegu);

b. 400,00 zł – w ramach opłaty: nocleg w pokoju dwuosobowym (2 doby), wyżywienie podczas trwania Konferencji, materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych;

c. 500,00 zł – w ramach opłaty: nocleg w pokoju jednoosobowym (2 doby), wyżywienie podczas trwania Konferencji,  materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych;

 

2. Opłatę należy uiścić w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury przez Organizatora Konferencji na rachunek bankowy Organizatora tj.:

Bank Handlowy w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy

030 1090 0000 0000 8780 7002,

tytułem: udział w Konferencji Historia w muzeum 25-27.09.2017 r., imię i nazwisko Słuchacza.

3. Uiszczenia opłaty jest ostatecznym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na Konferencję.

 

V. Rezygnacja z uczestnictwa

§ 7

1. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji należy dokonać na adres email: konferencja@muzeum.bydgoszcz.pl

2. Zwrot opłaty zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia złożenia skutecznej rezygnacji na rachunek bankowy, z którego dokonano opłaty rezerwacyjnej, przy czym zgłoszenie skutecznej rezygnacji może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji.

 

 

VI. Zgody i prawa

§ 8

1. Prelegenci i Słuchacze wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) o ochronie danych osobowych w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Konferencji „Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji” i następnych edycji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

2. Prelegenci wyrażają zgodę na przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych, danych biograficznych i wizerunku w procesie rejestracji oraz na udostępnienie podczas Konferencji i na wykorzystywanie ich w działaniach związanych z Konferencją (dotyczy tej i innych edycji Konferencji).

3. Prelegenci i Słuchacze wyrażają zgodę na utrwalenie i wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Konferencji, jak i po jej zakończeniu w celu prowadzenia działań promocyjno-marketingowych przez Organizatora, głównie dotyczących tej i innych edycji Konferencji.

4. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.

5. Osoby rejestrujące się mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia do przebiegu rejestracji, w formie e-maila na adres konferencja@muzeum.bydgoszcz.pl, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia rejestracji. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 3 dni roboczych, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Ocena przesłanych przez Uczestników uwag, reklamacji i zastrzeżeń nastąpi w oparciu o wartość merytoryczną oraz poprzez umotywowanie chęci uczestnictwa w Konferencji.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania uwag, reklamacji i zastrzeżeń przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu, bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.

 

§9

1. Organizator nie zwraca żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Konferencji, w szczególności nie zapewnia zwrotu kosztów za przejazd.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia się przez Uczestnika na Konferencję lub za brak możliwości przekazania danych osobowych z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

VII. Postanowienia końcowe

§ 10

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konferencji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

3. Niniejszy Regulamin Konferencji będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej www.konferencjamob.pl.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad i programu Konferencji, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Konferencji.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konferencją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą podanych danych w związku z Konferencją. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem Konferencji.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konferencji wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

10. Sekretarzem Konferencji jest p. Justyna Myszka
– mail: konferencja@muzeum.bydgoszcz.pl; tel.: 52 585 99 24 (codziennie do godz. 14.00).